شخص/مرکز :
نام واحد / اشخاصشماره مستقیمشماره داخلی
مسئول مرکز تلفن (علی دهقانی) 1200-0
مرکز تلفن(پیشدار) 1201
واحد زیراکس 1206
اداره طرح(آدینه پور-امیری زاده) 1210
خدمات(مرشدی) 1260-1259
رئیس تدارکات(بواشه) 1212
آموزش ضمن خدمت(خانم صبوری-آقای محمدی) 1213-1303
تدارکات(چاکری) 1214
اطلاعات 1215
تاسیسات 1216
بازرسی(دکتر ثالثی-دکتر زائری) 1217
کارگزینی ستاد(ختو-گردی-صادقی) 1218
معاون کارگزینی(خانم قائدی) 1219
کارگزینی انتقالات(غلامزاده-نظری -حیدرزاده) 1222
کارگزینی استخدام(سالاری-رضایی) 1220
آقای مرادپور 1269
امورقرادادها 1271
رسیدگی(افشار-عابدی) 1251-1231
اداره طرح های عمرانی(چنگیزی) 1252
اداره اعتبارات(شاهی -ایمانی) 1253
دفترداری(مهری-بلاغی-پاکاری) 1254-1255
دریافت و پرداخت بازنشستگان(شیرزاد)  1279
اداره دریافت وپرداخت(قاسمی-بهمن زاده-عاشوری- کمالی) 1257-1256
مدیر امور مالی 1265-1264
معاونت پشتیبانی 1307-1308
IT(دکتر کمال زاده-پورمقدری- بهجتی) 1267-1268
اداره اموال(پاسلار-حمیدی) 1280-1281
معاونت دانشجوئی 1297-1276-1298
دیوان محاسبات 1299
دبیرخانه حراست(مظفری-کارگر) 1313
کارگزینی تخلفات(صمدی)کارگزینی استخدام(عقایدی) 1221
رئیس کارگزینی(خانم جعفری) 1224
آقای جعفری-سالاری 1258
توزیعات_محسن زاده-مراداحمدی) 1226
دبیرخانه(ختو-زارع) 1226-1223
بایگانی(بسیا-جعفری) 1317-1227
بازنشستگی(پورمحمد-آرین) 1237
تحولات اداری(جمالی زاده) 1245
مدیر امور عمومی 1259-1260
بودجه(مریمی- حسینی) 1305
بودجه(مریمی- حسینی) 1238
بودجه(ساداتی) 1238
بودجه(رئیسی) 1238
تشکیلات(گنج بری) 1247
تشکیلات(دوانی) 1248
انفورماتیک(بیلری) 1249
مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی(دستوری) 1302-1240
مسئول حراست 1313-1314
حسابداری تعهدی(پورکار) 1204-1203
بودجه(عبدلی-رضایی) 1272
روابط عمومی(ارجمند- بهاری) 1315-1316
گزینش خواهران 1292
اجرائیات تخلفات اداری(اسدی-زاهدی) 1291
گزینش برادران(عامری-نبی زاده) 1284
دفتر ریاست(راشدی) 1300-1301
دفتر حقوقی(جوادی) 1293
دفتر نهاد رهبری(حاج آقا تقوی) 1295-1294-1232
نگهبانی (درب ورودی) 1304
دفتر فنی 1311-1310
دبیرخانه روابط عمومی 1315-1316
بایگانی مالی(ابراهیم پور) 1261
بایگانی پرسنلی(ناخدا) 1318
امورخیرین(دکتر صفا) 1319
خدمات نقلیه(اتاق راننده ها) 1309
اداره رفاه 1263
بودجه(داوری) 1272
( ستاد هدایت) mcmc 1208
خانم عباسپور مالی 1273
امور بین الملل 1312
خدمات(عادل فر) 1243