شخص/مرکز :
نام واحد / اشخاصشماره داخلی
مسئول مرکز تلفن (علی دهقانی)1200-0
مرکز تلفن(پیشدار)1201
واحد زیراکس1206
اداره طرح(آدینه پور-امیری زاده)1210
خدمات(مرشدی)1260-1259
رئیس تدارکات(بواشه)1212
آموزش ضمن خدمت(خانم صبوری-آقای محمدی)1213-1303
تدارکات(چاکری)1214
اطلاعات1215
تاسیسات1216
بازرسی(دکتر ثالثی-دکتر زائری)1217
کارگزینی ستاد(ختو-گردی-صادقی)1218
معاون کارگزینی(خانم قائدی)1219
کارگزینی انتقالات(غلامزاده-نظری -حیدرزاده)1222
کارگزینی استخدام(سالاری-رضایی)1220
آقای مرادپور1269
امورقرادادها1271
رسیدگی(افشار-عابدی)1251-1231
اداره طرح های عمرانی(چنگیزی)1252
اداره اعتبارات(شاهی -ایمانی)1253
دفترداری(مهری-بلاغی-پاکاری)1254-1255
دریافت و پرداخت بازنشستگان(شیرزاد) 1279
اداره دریافت وپرداخت(قاسمی-بهمن زاده-عاشوری- کمالی)1257-1256
مدیر امور مالی1265-1264
معاونت پشتیبانی1307-1308
IT(دکتر کمال زاده-پورمقدری- بهجتی)1267-1268
اداره اموال(پاسلار-حمیدی)1280-1281
معاونت دانشجوئی1297-1276-1298
دیوان محاسبات1299
دبیرخانه حراست(مظفری-کارگر)1313
کارگزینی تخلفات(صمدی)کارگزینی استخدام(عقایدی)1221
رئیس کارگزینی(خانم جعفری)1224
آقای جعفری-سالاری1258
توزیعات_محسن زاده-مراداحمدی)1226
دبیرخانه(ختو-زارع)1226-1223
بایگانی(بسیا-جعفری)1317-1227
بازنشستگی(پورمحمد-آرین)1237
تحولات اداری(جمالی زاده)1245
مدیر امور عمومی1259-1260
بودجه(مریمی- حسینی)1305
بودجه(مریمی- حسینی)1238
بودجه(ساداتی)1238
بودجه(رئیسی)1238
تشکیلات(گنج بری)1247
تشکیلات(دوانی)1248
انفورماتیک(بیلری)1249
مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی(دستوری)1302-1240
مسئول حراست1313-1314
حسابداری تعهدی(پورکار)1204-1203
بودجه(عبدلی-رضایی)1272
روابط عمومی(ارجمند- بهاری)1315-1316
گزینش خواهران1292
اجرائیات تخلفات اداری(اسدی-زاهدی)1291
گزینش برادران(عامری-نبی زاده)1284
دفتر ریاست(راشدی)1300-1301
دفتر حقوقی(جوادی)1293
دفتر نهاد رهبری(حاج آقا تقوی)1295-1294-1232
نگهبانی (درب ورودی)1304
دفتر فنی1311-1310
دبیرخانه روابط عمومی1315-1316
بایگانی مالی(ابراهیم پور)1261
بایگانی پرسنلی(ناخدا)1318
امورخیرین(دکتر صفا)1319
خدمات نقلیه(اتاق راننده ها)1309
اداره رفاه1263
بودجه(داوری)1272
( ستاد هدایت) mcmc1208
خانم عباسپور مالی1273
امور بین الملل1312
خدمات(عادل فر)1243