نام :   
نام خانوادگي :   
نام (با حروف لاتين ) :   
نام خانوادگي (با حروف لاتين ) :

ادرس ايميل :
    
@hums.ac.ir   
رمز عبور :    
تكرار رمز عبور :    
آدرس ایمیل شخصی  :
(برای ارسال تائیدیه ساخت ایمیل آکادمیک )
   
واحد سازماني محل خدمت :   
عنوان پست سازماني :   
سمت اجرايي :   
تصوير حكم كارگزيني :   
شماره تلفن :   
شماره موبايل :   
آدرس :   
   
   
 


مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Copyright © 2014 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved